Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti natoor international s.r.o., IČ: 08556831, sídlem náměstí T. G. Masaryka 11/9, 690 02 Břeclav, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu nacházející se na adrese url: https:// eshop.natoor.cz

I.Definice pojmů

 1. natoor. natoor je míněna společnost natoor international s.r.o., IČ: 08556831, sídlem náměstí T. G. Masaryka 11/9, 690 02 Břeclav
 2. Sortiment. Sortimentem se rozumí nabídka zboží natoor international r.o. sestávající zejména, nikoli však výlučně z nábytku vyráběného z dřevěného masívu, která je nabízena prostřednictvím internetového obchodu popsaného dostupného na  url: https:// eshop.natoor.cz
 3. Zboží. Zbožím se rozumí dílčí nábytek ze Sortimentu.
 4. Prodejna. Prodejnou je míněna kamenná prodejna a /nebo provozovna, do níž natoor doručuje Zboží, a v níž Zákazník převezme Zboží a zaplatí za něj kupní cenu, nezvolí-li jiné místo pro doručení Zboží.
 5. Smlouva o službě. Smlouvou o službě se rozumí zajištění výroby Zboží pro Zákazníka a jeho doprava na Prodejnu, a to na základě výslovné žádosti Zákazníka.
 6. Zákazník. Zákazníkem se rozumí spotřebitel a/nebo podnikatel, který poptává uzavření Smlouvy o službě.
 7. Partner. Partnerem je smluvní strana provozující Prodejnu. Na Prodejnu je na základě Smlouvy o službě doručeno Zboží a zde dochází k uzavření kupní smlouvy ohledně tohoto Zboží mezi natoor a Partnerem.
 8. Podnikatel je Zákazníkem tehdy, pokud při nákupu Zboží nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 9. Spotřebitel. Spotřebitelem je Zákazník, který mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá smlouvu s natoor a/nebo s ní jedná.
 10. E-shop. E-shopem se rozumí online dostupný obchod natoor nacházející se na adrese url: https:// eshop.natoor.cz
 11. Akceptace. Akceptací se rozumí závazné potvrzení objednávky Zákazníka. Doručením Akceptace Zákazníkovi vzniká mezi natoor a Zákazníkem Smlouva o službě.
 12. Objednávka. Objednávkou se rozumí takový volní úkon Zákazníka projevený prostřednictvím Webu a prostřednictvím Webu zaznamenatelný, z něhož je patrno, který Zákazník objednávku činí, jaké Zboží objednává, v jakém množství toto Zboží objednává a na jaké Místo dodání si je přeje doručit.
 13. Záloha. Část ceny za poskytnutí služby dle Smlouvy o službě. Připsání Zálohy na účet natoor je podmínkou plnění Smlouvy o službě ze strany natoor.
 14. Kupní smlouva. Kupní smlouva je smlouva, na jejímž základě dojde k převzetí Zboží Zákazníkem a zaplacení Kupní ceny. Kupní smlouva je uzavřena, není-li písemně sjednáno jinak, mezi Zákazníkem a Partnerem.
 15. Místo dodání. Místem dodání je míněna fyzická adresa, na kterou má být Zboží Partnerem doručeno. Místem dodání může být i Prodejna, pokud Zákazník nezvolí jinou adresu.
 16. VOP. Tyto Všeobecné obchodní podmínky. VOP upravují práva Zákazníka ve vztahu k jeho účtu, nakládáním s jeho informacemi, obdržením Objednávky, jejím potvrzením, přijetím zálohových plateb a jiných informací.

 II. Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. natoor sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby operátora Zákazníka; natoor si neúčtuje žádné dodatečné poplatky na komunikace.
 2. natoor sděluje, že požaduje úhradu sjednané ceny před převzetím Zboží ze strany Zákazníka, případně zaplacení Zálohy na cenu Služby po Akceptaci.
 3. Ceny Zboží jsou na E-shopu uvedeny včetně DPH, nikoli však včetně dopravy, která se liší dle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 4. Odesláním Objednávky dochází k výslovné žádosti Zákazníka o to, aby natoor bez zbytečného odkladu, ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o službě počal zajišťovat výrobu a dopravu Zboží do Prodejny.
 5. Zákazník Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího sjednání; natoor a Zákazník výslovně sjednali, že natoor je povinen plnit, tj. zajistit výrobu Zboží a jeho transfer na Prodejnu na základě výslovné žádosti Zákazníka již okamžikem Akceptace, tj. před uplynutím oné 14 denní lhůty pro odstoupení.
 6. Zákazník Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy tehdy, pokud byla uzavřena mimo prostory obvyklé podnikání Partnera a/nebo byla uzavřena distančním způsobem, a to do 14 dnů ode dne převzetí Zboží.
 7. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy tehdy, pokud je Zboží upraveno podle přání Zákazníka, který je Spotřebitel a/nebo pro jeho osobu.
 8. V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.
 9. Smlouva, respektive příslušné účetní doklady budou uloženy v archivu v uživatelské sekci E-shopu dostupné Zákazníkovi.
 10. Spotřebitel je oprávněn uplatnit stížnost prostřednictvím formuláře dostupného na eshop.natoor.cz, případně prostřednictvím orgánu dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce.
 11. Zboží je vyráběno na základě objednávky Zákazníka; Zákazník bere na vědomí, že Zboží není k okamžiku odeslání Objednávky na skladě a bude vyráběno přímo pro Zákazníka, na základě jeho případných specifikací a úprav, a že tedy může být pro Zákazníka upraveno podle jeho přání.
 12. Natoor není výrobce zboží, je osobou zajišťující objednávku a výrobu tohoto zboží; z tohoto důvodu hradí náklady na výrobu Zboží výrobci mimo jiné i ze zálohy hrazené Zákazníkem.
 13. natoor není povinen uzavřít smlouvu se Zákazníkem; zejména tak platí v případě, kdy Zákazník dříve porušil podstatným způsobem jakékoli ujednání s natoor a/nebo Partnerem.
 14. Zákazník bere na vědomí, že je natoor oprávněn jednostranně změnit tyto VOP. Změna bude Zákazníkovi oznámena. Zákazník může změnu VOP odmítnout a písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí 1 měsíc. Není-li změna VOP ze strany Zákazníka odmítnuta, jsou nové VOP akceptovány okamžikem, kdy se Zákazník přihlásí do svého uživatelského účtu.

 III. smlouva o službě a její uzavření

 1. natoor provozuje E-shop. V tomto E-shopu je vystaven Sortiment a jednotlivé Zboží. Zákazník má právo vyzvat natoor k uzavření Smlouvy o službě tak, že vybere předmětné Zboží, jeho množství, vybere Místo dodání.
 2. Odesláním Objednávky je míněn závazný zájem Zákazníka uzavřít Smlouvu o službě a žádost Zákazníka, aby natoor plnil Smlouvu o službě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Po odeslání Objednávky uvědomí natoor Zákazníka o jejím doručení notifikačním emailem; tato notifikace není Akceptací, nevzniká na jejím základě žádná smlouva.
 4. Jakmile natoor prověří termín výroby, logistické možnosti a dále schopnosti Partnera Zboží Zákazníkovi doručit, zašle Zákazníkovi email, který je Akceptací.
 5. Zboží následně nechá u výrobce vyrobit a dopravit na Prodejnu, kde ohledně něj uzavře kupní smlouvu s Partnerem. Partner následně vyrozumí Zákazníka o doručení Zboží jemu na Místo dodání.
 6. natoor garantuje, že k okamžiku, kdy Zákazník obdrží sdělení dle předchozího odstavce je vlastníkem Zboží Partner a je ohledně tohoto Zboží oprávněn uzavřít Kupní smlouvu se Zákazníkem.
 7. Zákazník bere na vědomí, že ke Zboží nemá na základě Smlouvy o službě vlastnické ani jiné užívací právo; obsahem Smlouvy o službě je výroba a doprava zboží na Prodejnu Partnera, se kterým se Zákazník dohodne na Místě dodání a uzavření Kupní smlouvy.
 8. Zálohy zaplacené na Smlouvu o službě jsou zálohami, které budou započteny na Kupní cenu Zboží. Zálohy budou v případě odstoupení od Kupní smlouvy Partnerem Zákazníkovi vráceny.
 9. Objednávka, účetní a jiné doklady k ní jsou archivovány natoor po dobu nejméně pěti let od uzavření

 IV. uzavření kupní smlouvy, dodací podmínky a přechod nebezpečí

 1. K uzavření Kupní smlouvy ke Zboží dochází v Místě dodání, a to na základě oboustranného podpisu předávacího protokolu a/nebo jiné podobné listiny mezi Partnerem a Zákazníkem; natoor z tohoto právního vztahu nevznikají žádná práva a povinnosti.
 2. natoor se zavazuje zajistit doručení Zboží do Prodejny, a to v předvídaném čase uvedeném v Akceptaci. Dojde-li k podstatné změně termínu doručení Zboží do Prodejny, bude o této změně natoor Zákazníka informovat.
 3. Dopravu z Prodejny Zákazníkovi zajišťuje Partner; tato doprava je obvykle bezplatná; dopravou se rozumí doručení Zboží na Místo dodání, tj. typicky ke dveřím (za dveře) nemovité věci nacházející se na adrese Místa dodání. U bytového domu jsou tím míněny první dveře bytového domu vedoucí (obvykle) do společných prostor. Zákazník bere na vědomí, že dodatečné služby, jako jsou například výnos Zboží do konkrétního patra, složení Zboží atp. mohou být Partnerem zpoplatněny.
 4. Nebezpečí ke Zboží přechází na Zákazníka podmínkami sjednanými mezi Partnerem a Zákazníkem v Kupní smlouvě.

 

V. odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník je oprávněn odstoupit od Objednávky. Dojde-li k doručení odstoupení Objednávky před Akceptací, smlouva nevzniká.
 2. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy o službě. Je-li od Smlouvy odstoupeno předtím, než natoor zajistil zahájení výroby Zboží a uhradil za tuto výrobu náklady či jejich část, ruší se Smlouva o službě od počátku a natoor vrátí Zákazníkovi uhrazené plnění.
 3. Dojde-li k odstoupení poté, co natoor zajistí zahájení výroby, je Smlouva doručením odstoupení zrušena; natoor má v takovém případě nárok na poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Takovým poměrným plněním je 20% z ceny Služby. Smluvní strany v takovém případě tedy nemají ze zaniklého kontraktu žádná dodatečná práva a plnění, již Zákazníkem uhrazené bude započteno na náhradu nákladů vynaložených natoor v souvislosti s plněním svého závazku vůči výrobci.
 4. Odstoupit lze písemným projevem vůle zaslaným na adresu sídla natoor a/nebo odeslaným emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu info@natoor.cz.

 

VI. Cena za službu a platební podmínky

 1. Cena za službu je sjednána dohodou smluvních stran. Natoor se zavazuje vést na Webu platné ceny v české měně (Kč) a v konečné výši, tj. včetně DPH.
 2. Zákazník se zavazuje po Akceptaci Objednávky zaplatit zálohu na cenu Služby, a to ve výši obsažené v účetním dokladu/výzvě k platbě. Smluvní strany sjednávají, že záloha na cenu Služby není nižší jak 20% z ceny Služby, zároveň může dosahovat plné ceny Služby.
 3. natoor počne plnit poté, co bude citovaná Záloha připsána na účet natoor popsaný v zálohové faktuře a/nebo výzvě k plnění, a to pod variabilním symbolem zde uvedeným. Před zaplacením Zálohy není natoor v prodlení s plněním.
 4. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o službě v době, kdy natoor zahájil realizaci služby, čímž se rozumí, že poptal výrobu Zboží, a/nebo zaplatil část nebo celé náklady na výrobu Zboží a/nebo učinil jiný úkon, z něhož mu mohly vzniknout náklady, je natoor oprávněn Zálohu a/nebo její poměrnou část započíst proti nároku Zákazníka na její vrácení.
 5. Platí, že pokud k odstoupení od Smlouvy o službě dojde v době, kdy natoor poptá výrobu Zboží u výrobce a/nebo zaplatí část nebo celé náklady na Zboží, je natoor oprávněn požadovat proplacení odpovídající část sjednané ceny tehdy, pokud není kryta Zálohou.
 6. Záloha zaplacená natoor bude natoor započtena proti kupní ceně zboží při uzavření Kupní smlouvy s Partnerem; natoor garantuje Zákazníkovi, že Zálohu Partner započte na kupní cenu dle Kupní smlouvy se Zákazníkem a/nebo že takovou Partnerem nezapočtenou Zálohu Zákazníkovi proplatí natoor sám.

 VII. uživatelský účet

 1. Na základě registrace Zákazníka je mu na webové stránce https://eshop.natoor.cz zřízen uživatelský účet. V rámci uživatelského účtu může Zákazník provádět činnosti popsané těmito VOP, například, nikoli však výlučně upravovat svoje registrační údaje, měnit Prodejny, kam má být doručeno, měnit své platební a jiné údaje.
 2. Za správnost vyplňovaných údajů odpovídá Zákazník, který taktéž nese veškeré škody a náklady spojené s případnou nesprávností těchto údajů. Zákazník se zavazuje udržovat údaje v uživatelském účtu aktuální.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem; Zákazník je povinen tyto přístupové údaje chránit. Jednání učiněné prostřednictvím uživatelského účtu je považováno za jednání učiněné Zákazníkem.
 4. Zákazník bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu a nahodilé technické závady.
 5. natoor může za podmínek daných těmito VOP uživatelský účet Zákazníka zrušit. K tomuto kroku je natoor oprávněn přistoupit zejména tehdy, pokud má podezření na jakoukoli nelegální činnost ze strany Zákazníka, pokud Zákazník prostřednictvím svého uživatelského účtu vykonává pro jiné subjekty obtěžující činnost, případně, pokud je uživatelský účet používán jiným dle natoor nevhodným způsobem.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Doručování mezi Zákazníkem a natoor se děje primárně elektronicky prostřednictvím elektronické pošty; v vztahu k Zákazníku doručuje natoor na email uvedený v Uživatelském účtu; Zákazník bere na vědomí, že natoor bude doručovat emaily na ten účet, který Zákazník natoor sdělí, respektive, který bude sloužit k přihlášení do Uživatelského účtu.
 2. Kontaktní email natoor je info@natoor.cz
 3. Vztahy a případné spory ze smluv uzavřených se Zákazníkem budou řešeny výhradně podle českého právního řádu a před českými soudy.
 4. Spory mezi natoor a Zákazníkem lze řešit i mimosoudní cestou; v takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz před podáním mimosoudního podnětu je možné kontaktovat natoor a zkusit případný spor vyřešit dohodou s natoor.
 5. Žádné ustanovení VOP a/nebo Smlouvy o službě nemůže být vykládáno v jiném, než českém jazyce.
 6. Bude-li některé ustanovení těchto VOP nebo jeho kterákoliv část VOP shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nemá taková skutečnost žádný vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení VOP. V takovém případě se na právní vztahy, na něž dopadalo nebo mělo dopadat takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení VOP, použijí ta ustanovení příslušných právních předpisů, která nejvýstižněji odpovídají úmyslu stran vyplývajícímu z takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení VOP.
 7. natoor si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. S veškerými změnami se poskytovatel dat bude moci seznámit prostřednictvím internetových stránek [●].
 8. Informační povinnost natoor související se zpracováním osobní údajů Zákazníka jsou upraveny ve zvláštním dokumentu.
 9. Zákazník souhlasí s ukládání tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící zadavateli inzerce na webové stránce k rozpoznání webového prohlížeče Zákazníka pro jeho komunikaci s Webem a využití některých funkcí Webu. Pokud je možné závazky z těchto VOP pro natoor plnit i bez využití cookies, může Zákazník svůj souhlas dle prvé věty tohoto odstavce kdykoli odvolat.
 10. Plný text těchto VOP je dostupný mimo jiné na Webu na adrese: eshop.natoor.cz
 11. Tyto VOP jsou platné od 1. 11. 2020